ПОЛИТИКА на фирма “ЕКО КЛИМА 11” ЕООД

ПОЛИТИКАТА на фирма “ЕКО КЛИМА 11” ЕООД гр. БУРГАС, е свързана със  стратегията на ръководството за внедряване на система от действия и процеси, водещи до непрекъснатото подобряване на дейността, при гарантиране на високо постоянно качество на предлагания продукт с обхват ”ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА”, съответстващ на приложимите изисквания.

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във фирма “ЕКО КЛИМА 11” ЕООД гр. БУРГАС е изградена, внедрена и се поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на Стандарт EN ISO 9001:2015.

ПОЛИТИКАТА на фирмата подлежи на периодичен преглед и актуализация, за поддържане на нейната адекватност и е насочена към:

  •  завоюване на твърди позиции на националния и международен пазар, с предоставяне на висококачествени и конкурентноспособни продукти;
  •  пълно задоволяване изискванията и очакванията на клиента;
  •  непрекъснато привличане на нови клиенти;
  •  непрекъснато подобряване качеството на продукта, в съответствие с приложимите изисквания;
  •  извършване на навременни и адекватни превантивни мерки, с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия;
  •  постоянна оптимизация на инфраструктурата и заобикалящата среда, водещи до подобряване организацията на труда и повишаване на икономическата ефективност;
  •  повишени изисквания към доставчиците, с цел подобряване на предлагания от нас продукт;
  •  непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие и мотивацията на персонала.

Ръководството на “ЕКО КЛИМА 11” ЕООД гр. БУРГАС е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на ПОЛИТИКАТА НА ФИРМАТА, както и за реализация на поставените цели в определените срокове.

Ръководството на “ЕКО КЛИМА 11” ЕООД гр. БУРГАС се ангажира, изпълнявайки ПОЛИТИКАТА НА ФИРМАТА, да удовлетворява изискванията на клиента и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството.